CV Resmi | Syarat penggunaan

Syarat penggunaan

   Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

   Laman web ini menggunakan kuki untuk mengawasi pilihan penyemakan imbas. Jika anda membenarkan cookies digunakan, maklumat peribadi berikut boleh disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga: [masukkan senarai maklumat].

   Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

   Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang ada melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

   Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

   Semua cap dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini yang bukan milik atau dilesenkan kepada, pengendali diiktiraf di laman web.

   Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

   Dari semasa ke semasa laman web ini mungkin juga termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

   Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang England, Ireland Utara, Scotland dan Wales.